20 de març, 2007

Model parcial d'examen per al curs superior

Per bé que aquest material el repartirem a la darrera classe, queda ací un model parcial d'examen del curs superior perquè reviseu el nivell de correcció escrita i us el pugueu autoavaluar. El document presenta tres exercicis: el primer és un fragment medieval d'Eiximenis que cal modernitzar; el segon, una llei estatal modificada; el tercer, unes oracions que contenen en conjunt vint incorreccions lèxiques o morfosintàctiques. Dels tres exercicis s'ofereix al final el solucionari perquè l'alumnat puga autoavaluar-se'l.