26 de novembre, 2008

Les propietats textuals

Aquesta setmana estem abordant d'una atacada les propietats textuals (adequació, coherència i cohesió) explicades en l'apartat “El racó de l'escriptura” de les quatre primeres unitats. En la capacitació ja es van tractar des del punt de vista teòric i de la producció de textos. Ara ens limitarem a repassar els elements principals que haurem de tenir en compte per a la planificació, la construcció i la revisió dels escrits -i dels treballs orals- que ens toquen realitzar. Farem especial incidència en els elements cohesius de les unitats 3 i 4: cohesió lèxica, gramatical i connectivitat, com també els signes de puntuació.

No hem de perdre'ns molt en la teoria però sí que ens haurem de fer un esquema de tots els elements per a poder revisar, millorar i corregir els nostres textos. A més, aquest dijous farem alguns exercicis relacionats de les quatre unitats. A mesura que transcórreguen les sessions i redactem alguns treballs de caràcter informatiu o argumentatiu, aplicarem aquests principis de la Gramàtica Textual.

No sabem bé si convé oferir aquestes dues presentacions de davall -exhaustives, molt teòriques- que recorren els elements de la Gramàtica Textual ja que no volem aclaparar el personal. Però ens serviran algun dia per a destacar-ne allò bàsic a tenir en compte. No està malament comptar des d'avui amb aquest material d'ampliació.

ADEQUACIÓ, TEXT I CONTEXT
View SlideShare presentation or Upload your own.

COHERÈNCIA I COHESIÓ
View SlideShare presentation or Upload your own.